RU EN CS

financování 

To nejdůležitější pro školitele

Školitelé, jakmile zjistíte, že vaše téma dostalo podporu, běžte se na své ekonomické oddělení domluvit co, jak a kdy účtovat. 

Uznatelné náklady

 • bezprostředně souvisí s realizací práce SOČ
 • například: spotřební laboratorní materiál, chemikálie nebo součástky na sestavení experimnetálního zařízení, u teoretických prací jsou to pak náklady např. na kancelářský materiál a kopírování
 • studentská licence softwaru, např. CAD  pro studenta, který bude zpracovávat návrh interiéru
 • tisk a vazba práce do  1 000 korun

Neuznatelné náklady

 • externí služby – univerzita je garantem excelence a zajistí veškeré odborné zázemí; pokud nelze práci provést bez dodávky externí služby, je třeba změnit téma práce SOČ již v době vypisování témat
 • jízdné pro řešitele na pracoviště školitele nebo na práci v terénu
 • notebook, tablet, smartphone, fotoaparát apod.
 • nákup programů a zařízení pro pracoviště – předpokládá se, že je instituce vybavena pro uskutečnění práce přístroji i programy
 • administrativa a režie

Kolik může stát jedna SOČ

 • maximální částka na jednu práci SOČ je 25 000 korun včetně DPH
 • náklady musí bezprostředně souviset s realizací studentské práce, viz uznatelné a neuznatelné náklady
 • všechny uvedené částky již zahrnují paušální sazbu 5 000 korun na pokrytí mzdových nákladů školitele
 1. do 10 000 korun  práce převážně teoretického charakteru, u kterých vznikají věcné náklady výjimečně, např. kopírovací služby pro dotazníkové šetření práce SOČ, tisk a vazba SOČ
 2. do 15 000 korun  práce s vyrovnaným podílem teoretické a experimentální části nebo čistě experimentální práce bez vysokých finančních nároků
 3. do 25 000 korun  práce převážně experimentální s nadprůměrnými finančními nároky

Apelujeme na školitele, aby uvážlivě uváděli finanční náročnost práce. JCMM má touto cestou zájem podpořit maximální možný počet prací SOČ a neúčelně nárokované finance nám brání v přijetí více studentů.

To nejdůležitější pro instituce

Finance na jednotlivé práce jsou čerpány na základě hromadné smlouvy o spolupráci, kterou podepíše JCMM během července 2015 s institucí školitele. 

Ta poté na základě této smlouvy do 25. března 2016 vystaví JCMM fakturu. JCMM poskytuje předem zálohu na krytí nákladů na schválené práce SOČ v maximální výši 50 % celkových předpokládaných nákladů.

Na každé instituci je stanoven garant, který zajišťuje hromadné finanční vyúčtování mezi institucí a JCMM a který zajistí, aby náklady na vedení SOČ a odměnu školitele byly proplaceny v souladu s vnitřními směrnicemi instituce.

Z čeho je Podpora SOČ financovaná?

Náklady na Podporu SOČ poskytuje JCMM Jihomoravský kraj. JCMM se stará o rozdělení financí jednotlivým tématům a institucím i administrativu projektu. Podobný model nikde jinde v České republice neexistuje.

Proč to funguje

Pro středoškolské studenty je Podpora SOČ atraktivní nabídnutými tématy a snadným spojením se školitelem, jakož i možností účastnit se školení prezentačních dovedností, které, pokud se koná, organizuje JCMM. Pro školitele je zajímavé snadné a funkční spojení se středoškolskými studenty a velice nenáročná administrativa. Pro instituce představuje Podpora SOČ opět spojení se středoškolskými studenty, propagaci jednotlivých studijních oborů a prostředky pro realizaci této aktivity na domácí půdě.

 

Spojujeme studenty, učitele, vědce i ty, kdo chtějí své know-how předat dál. Vytváříme síť lidí zapojených do studia nebo práce v oblasti přírodovědy a techniky.

Více

Podpořte nás na sociálních sítích

Facebook Twitter Google + Linkedin