RU EN CS

Více informací

Co byste měli vědět, chcete-li se stát řešitelem SOČky.

CO JE SOČ

Středoškolská odborná činnost je soutěž středoškoláků v řešení problémů v jednom z 18 vědních oborů. Soutěž probíhá formou prezentací na soutěžních přehlídkách. Nejúspěšnější řešitelé často reprezentují ČR na obdobných mezinárodních soutěžích.

SOČ A JCMM

JCMM pomáhá studentům a jejich školitelům k tomu, aby v SOČ se zaměřením na přírodovědné a technické obory dosáhli skvělých výsledků. A daří se mu to. 

JCMM ve spolupráci s vysokými školami a ústavy Akademie věd ČR nabízí témata prací SOČ a zároveň poskytuje  finanční podporu těchto prací v rozmezí 5 000–25 000 korun. Studenti SŠ si každoročně v květnu vybírají  témata, která pak v období července až února řeší na pracovištích svých školitelů. Výstupem jejich bádání je sepsaná práce SOČ a účast v soutěži. Podporu dostávají přednostně témata z přírodovědných a technických oborů.

CO ZNAMENÁ BÝT řešitelem KROK ZA KROKEM

 1. Dopředu budeš vědět, která témata jsou finančně podpořená a která ne.
 2. Přihlásíš se k vypsanému tématu. Buď jsi už ve dvojici domluvený se svým školitelem, nebo tě zaujme nějaké volně vypsané téma. Pokud řešíš téma ve dvojici s kamarádem, musíte se přihlásit oba.
 3. Napíšeš motivační dopis (pokud se hlásíš do kategorie 2) a podle něj si školitel vybere, s kým chce spolupracovat.
 4. Dáme ti vědět, jak se školitel rozhodl. Pokud si vybral tebe, můžete se pustit do práce.
 5. V červnu 2018 podepíšeš s JCMM smlouvu o zařazení do Podpory SOČ.
 6. Na konci října vyplníš krátký dotazník o tom, jak se ti spolupráce daří.
 7. V únoru 2019 odevzdáváš svou práci do školního kola. Do SOČky uvedeš poděkování JCMM a Jihomoravskému kraji.
 8. Vyplníš krátkou zpětnou vazbu o to, jak ti to šlo.
 9. Postupuješ od školního kola až po mezinárodní :-)
 10. Pokud se na jaře 2019 bude konat víkendovka prezentačních dovedností, budeš se jí moct zúčastnit.

POVINNOSTI řešitele

Řešitel je povinen:

 
 • dbát na dodržování časového harmonogramu předloženého školitelem,
 • zúčastnit se veškerých setkání a praxe dle písemných instrukcí školitele zaslaných elektronicky,
 • řídit se pokyny školitele,
 • neprodleně dát vědět JCMM o případné špatné spolupráci se školitelem,
 • vypracovat a odevzdat průběžný a závěrečný dotazník dle pokynů JCMM
 • uvést ve své práci zdroj financování včetně loga JCMM a JMK v kapitole "Poděkování" v následujícím znění: "Tato práce byla vypracována za finanční podpory JMK",
 • registrovat a účastnit se školního kola SOČ - výsledky projektů student prezentuje ve školním kole SOČ, jehož realizaci zajistí příslušná střední škola, na které student studuje. O termínu konání školního kola musí včas informovat školitele. Neorganizuje-li střední škola školní kolo SOČ, má student právo prostřednictvím SVČ Lužánky vstoupit přímo do Okresního kola. Student má možnost prezentovat svoji práci víceúrovňově. Po absolvování školního kola v případě, že je školou vybrán, postupuje do Okresního kola, Krajského kola a dále do Celostátního kola SOČ- www.soc.cz,
 • řídit se relevantními předpisy BOZP, se kterými řešitele před zahájením odborné práce seznámí školitel,
 • po celou dobu práce SOČ pracovat na SOČ s odbornou péčí, svědomitě, neporušovat autorská práva třetích osob,
 • nahrát svoji práci SOČ do systému Odevzdej.cz.

Kategorie prací

Své téma do příslušné katagorie zařadí školitel při jeho vypisování.

Kategorie 1

Školitel získává finanční podporu. Školitel je již s řešitelem domluvený. Pokud jím nejsi ty, k práci se nehlas.

Kategorie 2

Školitel získává finanční podporu. Školitel vypíše téma a hledá pro něj řešitele.

Kategorie 3

Bez finanční podpory. Téma je zveřejněno, další spolupráce je čistě na dohodě řešitele a školitele mimo JCMM.

 

Spojujeme studenty, učitele, vědce i ty, kdo chtějí své know-how předat dál. Vytváříme síť lidí zapojených do studia nebo práce v oblasti přírodovědy a techniky.

Více

Podpořte nás na sociálních sítích

Facebook Twitter Google + Linkedin